Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

382/2004 Z.z.

 

ZÁKON

z 26. mája 2004

o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovNárodná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy


Tento zákon upravuje podmienky výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, práva a povinnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ako aj podmienky činnosti znaleckých ústavov, a pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) pri výkone ich činnosti.


§ 2
Základné ustanovenia


(1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je

a) zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov alebo
b) nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca, prekladateľa alebo tlmočníka podľa § 15.

(2) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ podľa odseku 1 písm. a) vykonáva svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu alebo právnickú osobu (ďalej len zadávateľ ).

(3) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ podľa odseku 1 písm. b) môže vykonávať svoju činnosť len pre súd alebo iný orgán verejnej moci.

(4) Znalec vykonáva svoju činnosť pre zadávateľa za odmenu, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času (ďalej len znalečné ); ak je zadávateľov viac, zodpovedajú za zaplatenie znalečného spoločne a nerozdielne.

(5) Tlmočník a prekladateľ vykonávajú svoju činnosť pre zadávateľa za odmenu, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času (ďalej len tlmočné ); ak je zadávateľov viac, zodpovedajú za zaplatenie tlmočného spoločne a nerozdielne.

(6) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ 

a) môže od zadávateľa požadovať primeraný preddavok na znalečné alebo tlmočné, 
b) je pri výkone svojej činnosti pre súd alebo iný orgán verejnej moci oprávnený od každého požadovať súčinnosť; každý je povinný poskytnúť mu požadovanú súčinnosť v rozsahu podľa osobitných predpisov.1)

(7) Výkon činnosti podľa tohto zákona nie je podnikanie.2)


§ 3
Znalečné a tlmočné


(1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa môže dohodnúť so zadávateľom na zmluvnej odmene; ak sa nedohodnú, patrí mu tarifná odmena.

(2) Výška tarifnej odmeny u znalcov sa určí

a) časovým spôsobom s prihliadnutím na skutočný počet hodín, ktoré znalec vynaložil na svoju činnosť, 
b) podielovým spôsobom z východiskovej hodnoty predmetu úkonu znaleckej činnosti alebo
c) paušálnym spôsobom podľa predmetu úkonu znaleckej činnosti v závislosti od počtu úkonov znaleckej činnosti.

(3) Výška tarifnej odmeny u tlmočníkov sa určí časovým spôsobom s prihliadnutím na skutočný počet hodín, ktoré tlmočník vynaložil na svoju činnosť.

(4) Výška tarifnej odmeny u prekladateľov sa určí podľa jazyka a počtu strán úkonu prekladateľskej činnosti. 

(5) Tarifná odmena sa

a) zvýši, ak zadávateľ vyžaduje vykonanie úkonu bezodkladne alebo za mimoriadne obťažných okolností, 
b) zníži alebo neprizná, ak znalec, tlmočník alebo prekladateľ vykonal úkon oneskorene, neúčelne alebo nekvalitne.

(6) Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s vykonávaním činnosti, najmä súdne poplatky, správne poplatky, cestovné výdavky a telekomunikačné výdavky, paušálne ustanovené náhrady, výdavky za kopírovacie a tlačiarenské služby, výdavky spojené s činnosťou konzultanta a výdavky za odborné podklady, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.

(7) Pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je miestom výkonu činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi náhrada za stratu času.

(8) Vyúčtovanie znalečného a tlmočného je účtovným dokladom a daňovým dokladom podľa osobitných predpisov.3)


§ 4
Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov


(1) Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len zoznam ) vedie ministerstvo.

(2) Zoznam obsahuje samostatný oddiel na zápis znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

(3) Oddiel na zápis znalcov sa člení na odbory, ktoré sa ďalej členia na odvetvia. Oddiel pre zápis tlmočníkov a oddiel na zápis prekladateľov sa člení na odbory podľa jazykov.

(4) Do oddielu na zápis znalcov sa zapisuje

a) fyzická osoba, ak spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, 
b) právnická osoba ako znalecká organizácia, ak spĺňa podmienky § 6 ods. 1, alebo ako znalecký ústav, ak spĺňa podmienky podľa § 19 ods. 4.

(5) Do oddielu na zápis tlmočníkov a prekladateľov sa zapisuje len fyzická osoba, ak spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1.

(6) Do zoznamu sa zapisuje, 

a) ak ide o fyzickú osobu, 
1. meno, priezvisko, akademický titul a dátum narodenia, 
2. trvalý pobyt alebo obdobný pobyt, 
3. miesto výkonu činnosti, 
4. identifikačné údaje jej zamestnávateľa, ak je zamestnaná, 
5. deň zápisu do zoznamu a deň vyčiarknutia zo zoznamu, 
6. sankcie uložené za posledné tri roky v súvislosti s výkonom činnosti, 
7. platnosť poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti a obchodné meno poisťovne, 
8. evidenčné číslo, 
9. kontaktné údaje fyzickej osoby, 
b) ak ide o právnickú osobu, 
1. názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, 
2. miesto výkonu znaleckej činnosti, 
3. meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, evidenčné číslo a pracovné zaradenie alebo pracovný pomer znalcov a osoby zodpovednej za výkon znaleckej činnosti, 
4. deň zápisu do zoznamu a deň vyčiarknutia zo zoznamu, 
5. sankcie uložené za posledné tri roky v súvislosti s výkonom činnosti, 
6. platnosť poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním znaleckej činnosti, a obchodné meno poisťovne, 
7. evidenčné číslo, 
8. u znaleckého ústavu oblasť znaleckej činnosti, v ktorej plní funkciu rezortného a metodického centra (§ 19 ods. 2), 
9. kontaktné údaje právnickej osoby.

(7) Údaje zapisované do zoznamu sú verejne prístupné; ministerstvo zabezpečuje ich zverejnenie na svojej internetovej stránke.

(8) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname je povinný ministerstvu oznámiť a písomne preukázať všetky zmeny údajov zapísaných v zozname a zmenu podmienok pre zápis do zoznamu najneskôr do 30 dní od tejto zmeny.


Zápis do zoznamu 
§ 5


(1) Ministerstvo zapíše do zoznamu do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o zápis fyzickú osobu, ktorá 

a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, 
b) je bezúhonná, 
c) získala vzdelanie v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis, 
d) skončila osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa tohto zákona (ďalej len odborné minimum ), 
e) vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov a v prípade znalcov najmenej sedem rokov, 
f) zložila skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (ďalej len odborná skúška ), 
g) úspešne skončila špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, v ktorom je takéto vzdelávanie ustanovené vykonávacím predpisom [§ 33 ods. 1 písm. b)], 
h) má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis, 
i) nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 27 ods. 3 písm. d) alebo ktorej nebol uložený zákaz výkonu činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. c), 
j) zložila sľub.

(2) Žiadosť o zápis obsahuje údaje podľa § 4 ods. 6 písm. a) prvého až štvrtého bodu a označenie odboru a odvetvia, o ktorého zápis do zoznamu sa žiada.

(3) K žiadosti o zápis sa pripoja

a) doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 1 písm. d) až i), 
b) výpis z registra trestov žiadateľa o zápis nie starší ako tri mesiace. 

(4) O zápise do zoznamu sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.4)

(5) Ministerstvo zamietne žiadosť o zápis, ak fyzická osoba nespĺňa predpoklady na zápis podľa odseku 1.

(6) Fyzická osoba skladá do rúk ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len minister ) tento sľub:

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že pri výkone svojej činnosti budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a morálne a etické zásady výkonu tejto činnosti, že svoju činnosť budem vykonávať osobne, nestranne a nezaujato podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, že budem plne využívať všetky svoje odborné znalosti a že zachovám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých som sa pri výkone činnosti dozvedel. .

(7) Bezúhonný na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.


§ 6


(1) Ministerstvo zapíše do zoznamu do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o zápis právnickú osobu ako znaleckú organizáciu, ak 

a) je špecializovaná na výkon znaleckej činnosti v odbore alebo v odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis, 
b) aspoň traja jej spoločníci, členovia, štátni zamestnanci alebo zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom na neurčitý čas sú znalcami zapísanými v príslušnom odbore a nie sú spoločníkmi, členmi alebo zamestnancami inej právnickej osoby zapísanej v zozname, 
c) určila zodpovednú osobu za výkon znaleckej činnosti; táto osoba musí byť zapísaná v zozname ako znalec a zároveň musí byť jej spoločníkom, členom, štátnym zamestnancom, štatutárnym orgánom alebo členom jeho štatutárneho orgánu, 
d) má materiálne vybavenie postačujúce na výkon znaleckej činnosti, 
e) nebola v posledných troch rokoch vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 27 ods. 3 písm. d).

(2) Žiadosť o zápis právnickej osoby do zoznamu obsahuje

a) meno, priezvisko, akademický titul, trvalý pobyt alebo obdobný pobyt a dátumy narodenia fyzických osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, 
b) údaje podľa § 4 ods. 6 písm. b) prvého až štvrtého bodu a označenie odboru a odvetvia, o ktorého zápis do zoznamu žiada.

(3) K žiadosti o zápis právnická osoba pripojí doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až d) a f).

(4) Ministerstvo môže zapísať právnickú osobu len do toho odvetvia, v ktorom sú zapísaní jej znalci [ods. 1 písm. b)].

(5) O zápise do zoznamu sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.4)

(6) Ministerstvo zamietne žiadosť o zápis, ak právnická osoba nespĺňa predpoklady na zápis podľa odseku 1.


§ 7
Osobitné ustanovenie o zápise


(1) Ministerstvo zapíše fyzickú osobu bez splnenia podmienok uvedených v § 5 ods. 1 a právnickú osobu bez splnenia podmienok uvedených v § 6 ods. 1 do zoznamu ako znalca, ak 

a) preukáže, že je oprávnená vykonávať činnosť obdobnú znaleckej činnosti podľa tohto zákona v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a
b) zložila vyrovnávaciu skúšku; ak o zápis žiada právnická osoba, vyrovnávaciu skúšku je povinná zložiť aspoň jedna osoba, ktorá je jej spoločníkom, členom alebo zamestnancom v pracovnom pomere dohodnutom na neurčitý čas.

(2) Ministerstvo zapíše fyzickú osobu bez splnenia podmienok uvedených v § 5 ods. 1 do zoznamu ako tlmočníka alebo prekladateľa, ak preukáže, že je oprávnená vykonávať činnosť obdobnú tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti podľa tohto zákona v inom štáte.


§ 8
Vyčiarknutie zo zoznamu


(1) Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu toho, 

a) kto o to písomne požiada, 
b) komu poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti nevzniklo do troch mesiacov od zápisu do zoznamu alebo poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti zaniklo a nebolo obnovené do troch mesiacov, 
c) kto vykonával činnosť bez poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti, 
d) kto nespĺňa predpoklady na zápis do zoznamu; ak znalec, tlmočník alebo prekladateľ prestal vykonávať prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, ministerstvo ho vyčiarkne zo zoznamu, ak do dvoch rokov opätovne nezačne vykonávať prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, 
e) komu bola uložená sankcia vyčiarknutie zo zoznamu podľa § 27 ods. 3 písm. d), 
f) kto nevyhovie overeniu odbornej spôsobilosti podľa § 30, 
g) kto viac ako pol roka nemôže pre zdravotné alebo iné závažné dôvody riadne vykonávať činnosť podľa tohto zákona.

(2) O vyčiarknutí fyzickej osoby alebo právnickej osoby zo zoznamu rozhodne ministerstvo bezodkladne po zistení niektorého z dôvodov uvedeného v odseku 1; vyčiarknutie zo zoznamu sa vykoná ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí.

(3) Po vyčiarknutí zo zoznamu je fyzická osoba alebo právnická osoba povinná odovzdať ministerstvu do 15 dní preukaz a textovú časť úradnej pečiatky a zadávateľovi na jeho žiadosť v rovnakej lehote podklady a spisy, ktoré mu zadávateľ odovzdal.


§ 9
Podmienky začatia výkonu činnosti


(1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname môže vykonávať činnosť, len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti; svoje poistenie je znalec, tlmočník alebo prekladateľ povinný ministerstvu na požiadanie preukázať. 

(2) Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 musí trvať počas celého výkonu činnosti.

(3) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname sa musí poistiť s limitom poistného plnenia za jednu poistnú udalosť najmenej vo výške

a) 1 000 000 Sk, ak ide o znalca, 
b) 100 000 Sk, ak ide o tlmočníka alebo prekladateľa.


§ 10
Identifikačné znaky


(1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname pri výkone svojej činnosti používa úradnú pečiatku5) s priemerom 36 mm a preukaz, ktorým sa na požiadanie oprávnenej osoby preukazuje. Oprávnená osoba je zadávateľ a každý, kto poskytuje súčinnosť podľa § 2 ods. 6 písm. b).

(2) Ministerstvo vydá znalcovi, tlmočníkovi a prekladateľovi pri ich zápise do zoznamu preukaz a povolenie na vyhotovenie úradnej pečiatky; vzor odtlačku úradnej pečiatky a vzor preukazu sú uvedené v prílohe.

(3) Každý písomne vyhotovený znalecký, tlmočnícky alebo prekladateľský úkon, vyúčtovanie a výpis z denníka opatrí znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname odtlačkom úradnej pečiatky. Odtlačok úradnej pečiatky sa nesmie používať na osobné účely.


§ 11
Vylúčenie znalca, tlmočníka alebo prekladateľa


(1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je vylúčený, ak možno mať pre jeho pomer k veci, k zadávateľovi alebo k inej osobe, ktorej sa úkon týka, pochybnosť o jeho nezaujatosti.

(2) Len čo sa znalec, tlmočník alebo prekladateľ dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, bezodkladne to oznámi zadávateľovi. Ak je zadávateľom súd alebo iný orgán verejnej moci, rozhodne o jeho vylúčení tento orgán. 

(3) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname nesmie vykonať úkon v odbore alebo odvetví, v ktorom nie je zapísaný; to sa nevzťahuje na znalca, tlmočníka alebo predkladatela ustanoveného na účely súdneho alebo iného konania súdom alebo iným orgánom verejnej moci. 

(4) O tom, či úkon patrí do odboru alebo odvetvia, v ktorom je znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný do zoznamu, rozhoduje ministerstvo. 


§ 12
Odmietnutie výkonu činnosti


(1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname nesmie bezdôvodne odmietnuť vykonať úkon.

(2) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname je oprávnený odmietnuť vykonanie úkonu, len ak

a) je vo veci vykonania úkonu zaujatý, 
b) nie je zapísaný v odbore alebo v odvetví, v ktorom je potrebné úkon vykonať, 
c) súd alebo iný orgán verejnej moci mu v konaní nepriznal preddavok na vykonanie úkonu, 
d) iný zadávateľ ako súd alebo iný orgán verejnej moci mu nezložil preddavok na vykonanie znaleckého úkonu, 
e) závažné zdravotné okolnosti, pracovné pomery, rodinné pomery alebo iné vážne dôvody mu neumožňujú vykonať úkon riadne a včas, 
f) nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti.


§ 13
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť


Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti, ak nie je tejto povinnosti zbavený zadávateľom alebo ministrom alebo ak osobitný predpis neustanovuje inak;6) táto povinnosť nie je vyčiarknutím zo zoznamu alebo pozastavením výkonu činnosti dotknutá.


§ 14
Denník


(1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname je povinný o svojich úkonoch viesť denník. 

(2) Denník je kniha osobitnej evidencie, do ktorej sa zapisuje

a) poradové číslo úkonu v kalendárnom roku, 
b) zadávateľ úkonu, 
c) dátum vyžiadania úkonu, 
d) dátum vykonania úkonu, 
e) účel a predmet úkonu, 
f) objekt úkonu, 
g) účtované znalečné alebo tlmočné, 
h) priznané znalečné alebo tlmočné, 
i) dátum vyplatenia znalečného alebo tlmočného. 


§ 15
Výkon činnosti osobami nezapísanými
v zozname


(1) V konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci možno ustanoviť za znalca, tlmočníka alebo prekladateľa aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname, ak s ustanovením súhlasí a

a) v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo
b) osoba zapísaná v zozname nemôže úkon vykonať alebo vykonanie úkonu by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi.

(2) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ ustanovený podľa odseku 1 môže vykonať úkon, len ak zložil sľub podľa § 5 ods. 5 pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci, ktorý ho ustanovil za znalca.


DRUHÁ ČASŤ
ZNALCI

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 16
Znalecká činnosť


(1) Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone znalcami pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

(2) Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť

a) osobne, ak ide o fyzickú osobu; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje inak, 7)
b) riadne a v určenej lehote, 
c) účelne, hospodárne a
d) nestranne.

(3) Znalec je oprávnený pri vykonávaní úkonu znaleckej činnosti pribrať na posúdenie čiastkových otázok konzultanta z príslušného odboru; opodstatnenosť pribratia konzultanta musí v úkone znaleckej činnosti odôvodniť. Zodpovednosť znalca za obsah úkonu znaleckej činnosti tým nie je dotknutá.

(4) Zadávateľ je oprávnený pred vykonaním úkonu znaleckej činnosti prekonzultovať so znalcom znalecké otázky, prerokovať uplatnenie nároku na preddavok podľa § 2 ods. 6 písm. a) a možnosti znalca vykonať úkon znaleckej činnosti v požadovanej lehote.


§ 17
Znalecký posudok


(1) Znalecký posudok možno podať písomne a v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci aj ústne do zápisnice. Súd alebo iný orgán verejnej moci určí formu znaleckého posudku podľa osobitného predpisu.8) 

(2) Jednotlivé strany písomne podaného znaleckého posudku musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou. Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú znalec opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. 

(3) Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje

a) titulnú stranu, 
b) úvod, 
c) posudok, 
d) záver, 
e) prílohy potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti znaleckého posudku, 
f) znaleckú doložku.

(4) Pri znaleckom posudku podanom ústne do zápisnice sa v zápisnici uvedú aj údaje, ktoré obsahuje znalecká doložka.

(5) Znalecká doložka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou znaleckého posudku, obsahuje identifikačné údaje znalca, označenie odboru a odvetvia, v ktorom je znalec oprávnený podávať znalecké posudky, a poradové číslo úkonu znaleckej činnosti, pod ktorým je znalecký posudok zapísaný v denníku.

(6) Titulná strana znaleckého posudku obsahuje identifikačné údaje znalca, označenie znalecký posudok , poradové číslo znaleckého posudku a stručnú charakteristiku predmetu znaleckého skúmania. Úvod obsahuje úlohy určené zadávateľom a právny úkon, na ktorý sa znalecký posudok použije. V časti posudok znalec uvedie opis predmetu znaleckého skúmania a skutočností, na ktoré pri úkone znaleckej činnosti prihliadal, uvedie postup, na ktorého základe sa dopracoval k odpovediam na otázky položené zadávateľom a k splneniu ním uložených úloh. V časti záver znalec odcituje otázky zadávateľa a uvedie na ne stručné odpovede. Celková skladba znaleckého posudku musí umožniť preskúmať jeho obsah a overiť odôvodnenosť postupov. Prílohy znaleckého posudku môžu tvoriť samostatnú, so znaleckým posudkom nezošitú časť; v takom prípade musia obsahovať údaje o znaleckom posudku, ku ktorému sa viažu, musia byť zošité a opatrené úradnou pečiatkou a podpisom znalca. Ak je prílohou znalecký posudok iného znalca, postačuje identifikácia prílohy v znaleckom posudku. Rovnako sa postupuje pri prílohách, ktorých rozsah je väčší ako rozsah časti posudok .

(7) Na požiadanie zadávateľa znalec potvrdí a doplní písomný znalecký posudok alebo jeho obsah bližšie vysvetlí.

(8) Pri vypracúvaní znaleckých posudkov znalci postupujú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a inštrukcií ministerstva.

(9) Rovnopis písomne podaného znaleckého posudku znalec uschováva desať rokov od jeho podania.


§ 18
Ostatné úkony znaleckej činnosti


Pri vykonávaní ostatných úkonov znaleckej činnosti znalec primerane použije ustanovenia o znaleckom posudku. 


DRUHÁ HLAVA 
PODMIENKY ČINNOSTI ZNALECKÝCH ÚSTAVOV

§ 19
Znalecký ústav


(1) Znalecký ústav ako právnická osoba je špecializované vedecké a odborné pracovisko, ktoré plní funkciu rezortného a metodického centra v oblasti znaleckej činnosti zapísanej v zozname. Znalecký ústav vykonáva znaleckú činnosť najmä vo zvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie.9)

(2) Znalecký ústav najmä

a) zabezpečuje odborné minimum a špecializované vzdelávanie v príslušnom odbore v rozsahu a obsahu určenom ministerstvom, 
b) poskytuje ministerstvu súčinnosť pri vykonávaní odbornej skúšky pre znalcov, overovaní odbornej spôsobilosti znalcov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti a konzultačnej činnosti.

(3) Ministerstvo zapíše právnickú osobu do zoznamu ako znalecký ústav do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti, ak 

a) spĺňa predpoklady uvedené v § 6 ods. 1, 
b) je akreditovaná na poskytovanie ďalšieho vzdelávania10) podľa osobitného zákona, 
c) zodpovedná osoba za výkon znaleckej činnosti získala v príslušnom odbore vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul11) a
d) vykonáva výskum a vývoj podľa osobitného predpisu.12)

(4) O zápise do zoznamu sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.4)

(5) Ministerstvo zamietne žiadosť o zápis, ak právnická osoba nespĺňa predpoklady na zápis podľa odseku 3.


TRETIA ČASŤ
TLMOČNÍCI A PREKLADATELIA

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 20
Tlmočnícka činnosť


(1) Tlmočnícka činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone tlmočníkmi pre potreby zadávateľa. Úkonom tlmočníckej činnosti je najmä tlmočenie.

(2) Tlmočník vykonáva tlmočnícku činnosť využívaním svojho jazykového vzdelania a ďalšieho odborného vzdelania, špecifických schopností, zručností, skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok; výsledok tejto činnosti je určený najmä na jednorazové vnímanie konkrétnej situácie z hľadiska používania rôznych jazykov a umožňuje priamu komunikáciu medzi osobami používajúcimi odlišné jazyky. 

(3) Tlmočník je aj

a) tlmočník posunkovej reči nepočujúcich, 13)
b) artikulačný tlmočník, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, zručností a skúseností umožňuje za upravených podmienok jednosmernú alebo obojsmernú komunikáciu pre sluchovo postihnutú osobu, ktorá neovláda posunkovú reč a nepočuje hovorenú reč, a
c) tlmočník pre hluchoslepé osoby, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, zručností a skúseností umožňuje komunikáciu s osobou, ktorá má kombinované postihnutie zraku a sluchu.


§ 21
Prekladateľská činnosť


(1) Prekladateľská činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone prekladateľmi pre potreby zadávateľa. Úkonom prekladateľskej činnosti je najmä preklad.

(2) Prekladateľ vykonáva prekladateľskú činnosť na základe využitia svojich jazykových schopností, ďalších špecifických schopností, zručností a skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok.


§ 22
Práva a povinnosti tlmočníka a prekladateľa


(1) Tlmočník alebo prekladateľ je povinný vykonávať tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť

a) osobne, 
b) riadne a v určenej lehote, 
c) účelne, hospodárne a
d) nestranne.

(2) Ak to vyžaduje povaha úkonu tlmočníckej činnosti alebo úkonu prekladateľskej činnosti, tlmočník alebo prekladateľ je oprávnený využiť korektora alebo poradcu. Zodpovednosť tlmočníka alebo prekladateľa za obsah úkonu tlmočníckej činnosti alebo úkonu prekladateľskej činnosti tým nie je dotknutá.

(3) Tlmočník alebo prekladateľ je oprávnený so zadávateľom konzultovať úlohy vyplývajúce z požiadaviek zadávateľa. 

(4) Zadávateľ je oprávnený pred vykonaním úkonu tlmočníckej činnosti alebo úkonu prekladateľskej činnosti prekonzultovať s tlmočníkom alebo prekladateľom najmä uplatnenie nároku na preddavok podľa § 2 ods. 6 písm. a) a možnosti tlmočníka alebo prekladateľa vykonať úkon tlmočníckej činnosti v určenom termíne a úkon prekladateľskej činnosti v požadovanej lehote alebo termíne.


Úkony tlmočníckej činnosti
a prekladateľskej činnosti

§ 23


(1) Úkon tlmočníckej činnosti možno vykonať len ústne a úkon prekladateľskej činnosti len písomne.

(2) Jednotlivé strany písomne vyhotoveného úkonu prekladateľskej činnosti musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou. Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú prekladateľ opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. 

(3) Písomne vyhotovený preklad obsahuje 

a) úvodnú časť s označením preklad , 
b) označenie zadávateľa, 
c) prílohy, 
d) prekladateľskú doložku.

(4) Prílohy sa zaradia pred preklad a spolu s ním sa zviažu.

(5) Prekladateľská doložka obsahuje identifikačné údaje prekladateľa, označenie odboru, v ktorom je prekladateľ oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, a poradové číslo prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v denníku. Prekladateľskú doložku vyhotoví prekladateľ v jazyku odboru, v ktorom je zapísaný do zoznamu, a pripojí ju k poslednej strane prekladu.

(6) Na požiadanie zadávateľa tlmočník alebo prekladateľ potvrdí a doplní tlmočnícky úkon alebo prekladateľský úkon alebo jeho obsah bližšie vysvetlí.

(7) Pri tlmočníckom úkone sa do zápisnice uvedú aj údaje, ktoré obsahuje prekladateľská doložka. 

(8) Pri úkonoch tlmočníckej činnosti a pri vypracúvaní úkonov prekladateľskej činnosti tlmočník a prekladateľ postupuje podľa všeobecne záväzných predpisov a inštrukcií ministerstva.

(9) Rovnopis prekladu prekladateľ uschováva desať rokov od jeho vyhotovenia.


§ 24


Pri vykonávaní ostatných úkonov prekladateľskej činnosti sa primerane použijú ustanovenia o preklade.


DRUHÁ HLAVA 
PODMIENKY ČINNOSTI TLMOČNÍCKYCH
ÚSTAVOV

§ 25
Tlmočnícky ústav


Tlmočnícky ústav je špecializovaná a vedecká organizácia, ktorá plní na základe poverenia ministerstva výlučne funkciu rezortného a metodického centra vo vymedzenej oblasti tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti. Úlohou tlmočníckeho ústavu je najmä

a) zabezpečovať odborné minimum a špecializované vzdelávanie v príslušných odboroch tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti v rozsahu a obsahu určenom ministerstvom, 
b) poskytovať ministerstvu súčinnosť pri vykonaní odbornej skúšky pre tlmočníkov a prekladateľov, overovaní odbornej spôsobilosti tlmočníkov a prekladateľov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti a konzultačnej činnosti.


ŠTVRTÁ ČASŤ
PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY

§ 26
Priestupky


(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) sa neoprávnene vydáva za znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, 
b) poruší povinnosť podľa § 8 ods. 3 tohto zákona alebo
c) poruší povinnosť podľa § 13 tohto zákona.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 20 000 Sk. Ak sa fyzická osoba dopustí priestupku opakovane v lehote do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, možno jej uložiť pokutu až do 40 000 Sk.

(3) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva a sankcie za ne ukladá ministerstvo. Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.14)


§ 27
Iné správne delikty


(1) Znalec, tlmočník, prekladateľ sa dopustí správneho deliktu, ak

a) spôsobí bez vážnych dôvodov uznaných súdom alebo iným orgánom verejnej moci prieťahy v súdnom alebo inom konaní, v ktorom bol ustanovený; za spôsobenie prieťahov sa považuje prekročenie lehoty určenej na vykonanie úkonu súdom alebo iným orgánom verejnej moci o viac ako 30 dní, 
b) poruší iné povinnosti ustanovené týmto zákonom, 
c) sa neoprávnene vydáva za znalca, tlmočníka alebo prekladateľa v odbore alebo v odvetví, v ktorom nie je zapísaný v zozname.

(2) Správneho deliktu sa dopustí aj právnická osoba, ktorá

a) sa neoprávnene vydáva za znalca, tlmočníka alebo prekladateľa alebo
b) poruší povinnosti podľa § 8 ods. 3. 

(3) Za správny delikt podľa odseku 1 možno uložiť tieto sankcie:

a) písomné napomenutie, 
b) peňažnú pokutu do 50 000 Sk fyzickej osobe a do 1 000 000 Sk právnickej osobe, 
c) zákaz výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti na obdobie najviac jedného roka, 
d) vyčiarknutie zo zoznamu.

(4) Sankciu podľa odseku 3 možno uložiť jednotlivo alebo popri sebe; sankciu podľa odseku 3 písm. d) možno uložiť súbežne len so sankciou podľa odseku 3 písm. b).

(5) Ak ministerstvo pri prejednávaní správneho deliktu zistí, že sa znalec, tlmočník alebo prekladateľ, ktorým je fyzická osoba, dopustil závažných nedostatkov odbornej povahy, môže mu popri sankcii uloženej podľa odseku 3 písm. a) až c) nariadiť aj absolvovanie osobitného vzdelávania.

(6) Za správny delikt podľa odseku 2 možno právnickej osobe uložiť peňažnú pokutu do 100 000 Sk.

(7) Sankciu za iný správny delikt podľa tohto zákona možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

(8) Pri ukladaní sankcií za iný správny delikt podľa tohto zákona ministerstvo vychádza z povahy, miery zavinenia, závažnosti, spôsobu, dĺžky a dôsledkov protiprávneho konania alebo opomenutia.

(9) Pokuta uložená za iný správny delikt je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(10) Iné správne delikty podľa tohto zákona prejednáva ministerstvo a ukladá za ne sankcie. 


§ 28
Dočasné pozastavenie výkonu činnosti


(1) Ministerstvo môže znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi zapísanému v zozname dočasne pozastaviť výkon činnosti až do právoplatného rozhodnutia vo veci, ak sa proti nemu vedie

a) trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci so znaleckou činnosťou, tlmočníckou činnosťou alebo prekladateľskou činnosťou, 
b) konanie o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony.

(2) Ministerstvo dočasne pozastaví výkon činnosti znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi zapísanému v zozname, ak viac ako jeden rok nevykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti.


PIATA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ MINISTERSTVA V OBLASTI VÝKONU ČINNOSTI A VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

§ 29
Dohľad ministerstva


(1) Dohľad nad činnosťou vykonáva ministerstvo

a) sledovaním dodržiavania zákonnosti a správnosti postupov znalcov, tlmočníkov a prekladateľov a preskúmavaním podnetov na postup pri výkone tejto činnosti, 
b) kontrolou denníkov, 
c) kontrolou plnenia povinnosti uloženej v § 30 ods.1 písm. a), 
d) kontrolou plnenia povinností znaleckých ústavov a tlmočníckych ústavov uložených týmto zákonom, 

(2) Pri výkone dohľadu sú znalci, tlmočníci, prekladatelia a tlmočnícke ústavy povinní poskytnúť ministerstvu súčinnosť.


§ 30
Vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti


(1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname je povinný

a) sústavne sa vzdelávať a zvyšovať si kvalifikáciu v rozsahu určenom ministerstvom, 
b) zúčastniť sa na overení odbornej spôsobilosti vo všetkých odboroch alebo v odvetviach, v ktorých je zapísaný do zoznamu.

(2) Ministerstvo v spolupráci a prostredníctvom znaleckých ústavov a tlmočníckych ústavov zabezpečuje

a) špecializované vzdelávanie formou ďalšieho vzdelávania, 
b) získanie odborného minima a
c) overenie odbornej spôsobilosti.

(3) Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva vo všetkých odboroch a v odvetviach na základe výberu ministerstva.

(4) Ministerstvo vydá znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi zapísanému v zozname písomné osvedčenie o výsledku overenia odbornej spôsobilosti.


§ 31
Sťažnosť


(1) Ministerstvo vybavuje sťažnosti na znalcov, tlmočníkov a prekladateľov pri výkone znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti okrem sťažností na ich postup v konaní.

(2) Lehota na vybavenie sťažnosti je 60 dní odo dňa, keď bola sťažnosť doručená.

(3) V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti alebo ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej moci, fyzickej osoby alebo právnickej osoby, je lehota na vybavenie sťažnosti 90 dní odo dňa, keď bola sťažnosť doručená.

(4) Pri vybavovaní sťažností sa použije postup podľa osobitného predpisu, 15) ak tento zákon neustanovuje inak.


ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia
§ 32


Ak nie je ustanovené v tomto zákone inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.16) 


§ 33


Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a) podrobnosti o výške, druhu, spôsobe a podmienkach určenia znalečného, úhrady za prehľad a tlmočného, o podmienkach výkonu činnosti za zvýšené, znížené znalečné alebo tlmočné alebo bezodplatne, 
b) podrobnosti o rozsahu sústavného vzdelávania, o rozsahu, spôsobe a obsahu odborného minima, špecializovaného vzdelávania, o rozsahu, forme a termíne výkonu odbornej skúšky a overenia odbornej spôsobilosti, podrobnosti o ďalších podmienkach potrebných na zápis, podrobnosti o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na zápis do zoznamu, podrobnosti o podmienkach zápisu do zoznamu pre vybrané odbory alebo odvetvia, o ďalších údajoch zapisovaných do zoznamu, 
c) podrobnosti o postupe pri vybavovaní sťažností na znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, 
d) podrobnosti o ustanovení metód znaleckého určenia hodnoty majetku a postupov v prípadoch, v ktorých sa podľa osobitných predpisov vyžaduje určenie hodnoty majetku vrátane majetku podniku alebo časti podniku, alebo zložiek majetku podniku, 
e) podrobnosti o identifikačných znakoch, o vedení denníka, o ďalších údajoch zapisovaných do denníka, o osnove a obsahu znaleckého posudku, 
f) podrobnosti o určení jednotlivých odborov, o spôsobe preukazovania výkonu činnosti obdobnej znaleckej činnosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), činnosti obdobnej tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti podľa § 7 ods. 2, o rozsahu, forme, spôsobe a termíne vyrovnávacej skúšky, 
g) podrobnosti o rozsahu a podmienkach výkonu dohľadu nad činnosťou.


Prechodné ustanovenia
§ 34


(1) Znalci a tlmočníci, ktorí sú vymenovaní ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ústavy a iné pracoviská zapísané v zozname podľa doterajších predpisov, sa považujú za znalcov-fyzické osoby, znalecké organizácie alebo tlmočníkov podľa tohto zákona.

(2) Ministerstvo zapíše tlmočníkov podľa odseku 1 do zoznamu aj ako prekladateľov na základe ich písomnej žiadosti. Písomnú žiadosť možno podať do 28. februára 2005 a musí obsahovať údaje podľa § 5 ods. 2.

(3) Znalci-fyzické osoby, znalecké organizácie, tlmočníci a prekladatelia podľa odsekov 1 a 2 sú povinní ministerstvu 

a) do 28. februára 2005
1. preukázať splnenie podmienky bezúhonnosti, 
2. predložiť doklad o zaplatení správneho poplatku za zápis do zoznamu, 
3. predložiť úradne osvedčenú kópiu zmluvy o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti, 
4. nahlásiť údaje, ktoré sa zapisujú do zoznamu, 
b) do 31. augusta 2007 preukázať splnenie podmienky odborného minima, odbornej skúšky a špecializovaného vzdelávania podľa tohto zákona.

(4) Ministerstvo rozhodne o vyčiarknutí znalca-fyzickej osoby, znaleckej organizácie, tlmočníka alebo prekladateľa podľa odsekov 1 a 2 zo zoznamu najneskôr do 28. februára 2006, ak nesplní podmienky uvedené v odseku 3 písm. a), alebo do 31. augusta 2008, ak nesplní podmienky uvedené v odseku 3 písm. b).


§ 35


(1) Znalecké organizácie podľa § 34 ods. 1 zapísané v zozname podľa doterajších predpisov ako znalecké ústavy sú povinné preukázať splnenie podmienky bezúhonnosti, predložiť doklad o zaplatení správneho poplatku za zápis do zoznamu, predložiť úradne osvedčenú kópiu zmluvy o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním znaleckej činnosti, a nahlásiť údaje, ktoré sa zapisujú do zoznamu, do 28. februára 2006.

(2) Ministerstvo rozhodne o vyčiarknutí znaleckej organizácie podľa odseku 1 zo zoznamu najneskôr do 28. februára 2007, ak nesplní podmienky podľa odseku 1.


§ 36


(1) Výstraha uložená znalcovi alebo tlmočníkovi podľa doterajších predpisov sa považuje za písomné napomenutie uložené podľa tohto zákona.

(2) Odvolanie znalca alebo tlmočníka, ktorý napriek výstrahe neplnil alebo porušoval svoje povinnosti podľa doterajších predpisov, sa považuje za vyčiarknutie podľa § 27 ods. 3 písm. d) tohto zákona.

(3) Konanie o odvolaní znalca alebo tlmočníka začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov.


§ 37


(1) Znalecká činnosť, tlmočnícka činnosť alebo prekladateľská činnosť označená v osobitných právnych predpisoch inými pojmami sa považuje za znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť podľa tohto zákona.

(2) Kde sa v osobitných právnych predpisoch používajú pojmy znalec a tlmočník, rozumie sa tým znalec, tlmočník a prekladateľ podľa tohto zákona.


§ 38
Zrušovacie ustanovenie


Zrušujú sa: 

1. zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z. a zákona č. 554/2003 Z. z., 

2. vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 294/2000 Z. z., 

3. vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 576/2003 Z. z.


Čl. II


Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z. a zákona č. 531/2003 Z. z. sa mení takto:

V sadzobníku v položke 29 sa vypúšťa písmeno a). Zároveň sa zrušuje označenie písmena b). 


Čl. III


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z. a zákona č. 5/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

V sadzobníku sa položka 5 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú: 

f) Zápis do zoznamu znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov 5 000 Sk
g) Výpis zo zoznamu znalcov, 
tlmočníkov a prekladateľov, 
za každú stranu 50 Sk .


Čl. IV


Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z. a zákona č. 204/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 139 ods. 2 sa za slová hotových výdavkov vkladá čiarka a slová náhradu za stratu času .


Čl. V


Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 48 ods. 7 sa za slová umeleckú činnosť vkladá čiarka a slová znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť, prekladateľskú činnosť .


Čl. VI


Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 44 ods. 7 sa za slová umeleckú činnosť vkladá čiarka a slová znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť .


Čl. VII


Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 69 ods. 6 sa za slová umeleckú činnosť vkladá čiarka a slová znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť, prekladateľskú činnosť, a vypúšťa sa posledná veta.


Čl. VIII


Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 667/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 550/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 59 ods. 3 sa za slová umeleckú činnosť, vkladajú slová znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť, prekladateľskú činnosť, a vypúšťa sa posledná veta.


Čl. IX


Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z., zákona č. 400/2000 Z. z., zákona č. 263/2002 Z. z., zákona č. 512/2002 Z. z., zákona č. 545/2003 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 7 ods. 1 sa za slovo umeleckú vkladá čiarka a slová znaleckú, tlmočnícku, prekladateľskú .


Čl. X


Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 234/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1996 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z. a zákona č. 589/2003 Z. z. sa mení takto:

V § 62 písm. a) sa vypúšťajú slová vedenými v zozname krajského súdu .


Čl. XI


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r. 
Mikuláš Dzurinda v. r.