Vyhláška č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

491/2004 Z.z.

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 23. augusta 2004

o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času
pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľovMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/ 2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Predmet úpravy
§ 1


Vyhláška ustanovuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť (ďalej len činnosť ) vykonávanú

a) znalcom na základe zmluvy alebo ustanovenia súdom alebo iným orgánom verejnej moci (ďalej len znalečné ), 
b) tlmočníkom a prekladateľom na základe zmluvy alebo ustanovenia súdom alebo iným orgánom verejnej moci (ďalej len tlmočné ).


§ 2


V odmene sú zahrnuté aj náklady spojené s povinným poistením znalca, tlmočníka a prekladateľa, výdavky spojené so vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti, výdavky spojené s obstaraním potrebného materiálneho zabezpečenia na výkon činnosti, náklady za prípravné práce, administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s vykonaním činnosti, ako aj nárok na náhradu ušlej mzdy znalca, tlmočníka alebo prekladateľa.


Tarifná odmena znalca

§ 3
Hodinová odmena


(1) Hodinová odmena za jednu aj začatú hodinu výkonu znaleckej činnosti je 400 Sk, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(2) Hodinová odmena nepatrí znalcovi za čiastkové úkony, za ktoré mu patrí len paušálna odmena alebo len podielová odmena. 


§ 4
Podielová odmena


(1) Podielová odmena znalca sa určí iba v prípade, ak

a) predmetom úkonu znaleckej činnosti (ďalej len znalecký úkon ) je ohodnocovanie nehnuteľností a stavieb alebo
b) určenie východiskovej hodnoty nehnuteľností a stavieb súvisí s vykonaním znaleckého úkonu alebo je predpokladom na vykonanie znaleckého úkonu.

(2) Podielová odmena sa určuje podľa stanovenej výšky východiskovej hodnoty predmetu znaleckého úkonu podľa vzťahu

VZOREC   [Sk], 

kde PO výška podielovej odmeny, 
VH východisková hodnota predmetu úkonu zaokrúhlená na celé tisíckoruny nahor. Za predmet úkonu sa považujú jednotlivo hlavné stavebné objekty, spoločne príslušenstvo (napr. ploty, studne, inžinierske siete, spevnené plochy a pod.) a spoločne pozemky. Východisková hodnota pozemkov je 500 Sk/m2
n počet predmetov ohodnotenia.

(3) Vypočítaná podielová odmena sa zaokrúhľuje na celé stokoruny nahor.

(4) Minimálna výška podielovej odmeny je 800 Sk.


§ 5
Paušálna odmena


Znalcovi patrí paušálna odmena za

a) podanie vyžiadaného písomného stanoviska o stave rozpracovania znaleckého úkonu 200 Sk, 
b) prevzatie a prvotné oboznámenie so spisom 600 Sk, 
c) prešetrovanie pri vykonaní znaleckého úkonu 200 Sk; prešetrovaním sa rozumie najmä nahliadnutie do registrov alebo archívov s prihliadnutím na § 16 ods. 2 písm. c) zákona.

Osobitné ustanovenia o tarifnej odmene
pre odbor zdravotníctvo a farmácia
a pre odbor právne vzťahy
k cudzine


§ 6
Hodinová odmena


(1) Znalcovi v odbore zdravotníctvo a farmácia a znalcovi v odbore právne vzťahy k cudzine patrí hodinová odmena za každú začatú hodinu výkonu znaleckej činnosti 600 Sk.

(2) Hodinová odmena nepatrí znalcovi v odbore zdravotníctvo a farmácia a znalcovi v odbore právne vzťahy k cudzine za čiastkové úkony, za ktoré mu patrí len paušálna odmena alebo len podielová odmena. 


§ 7
Paušálna odmena


(1) Znalcovi v odvetví súdne lekárstvo patrí paušálna odmena za každý z týchto čiastkových úkonov:

a) prevzatie a prvotné oboznámenie sa so spisom       600 Sk, 
b) účasť znalca pri obhliadke mŕtvoly na mieste nálezu za každú začatú jednu hodinu       600 Sk, 
c) výkon pitvy vrátane histologického mikroskopického vyšetrenia
1. do 10 preparátov       9 000 Sk, 
2. za vyšetrenie každého ďalšieho preparátu       160 Sk, 
d) sérohematologické vyšetrenie a vyhodnotenie podskupín (krvná skupina v systéme A, B, 0, Rh faktor, podskupiny MNs, spermie)        2 500 Sk, 
e) vyhodnotenie a interpretácia toxikologických analýz       1 000 Sk, 
f) vyšetrenie rozsievok       3 000 Sk, 
g) súdnolekárske znalecké vyšetrenie poškodeného živej osoby       2 000 Sk.

(2) Prevzatím a oboznámením sa so spisom podľa odseku 1 písm. a) sa rozumie najmä prvé oboznamovanie sa so spisom a konzultácia o zdravotnej dokumentácii.

(3) Výkon pitvy je vonkajšia a vnútorná obhliadka mŕtvoly v pitevni, pitva vrátane zostavenia pitevného nálezu a odberu biologického materiálu na laboratórne histologické, sérologické, toxikologické alebo iné vyšetrenie. Nezahŕňa vypracovanie posudku.


Tarifná odmena tlmočníka a prekladateľa
§ 8


(1) Tarifná odmena za tlmočenie je za každú aj začatú hodinu pri tlmočení jedným smerom alebo oboma smermi medzi

a) slovenským jazykom a českým jazykom       400 Sk, 
b) slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi       600 Sk, 
c) slovenským jazykom a neeurópskymi jazykmi       700 Sk, 
d) dvoma jazykmi, z ktorých ani jeden nie je slovenský jazyk,        800 Sk.

(2) Tarifná odmena za odborné vyjadrenie tlmočníka je 400 Sk.

(3) Európske jazyky sú uvedené v prílohe.


§ 9


(1) Tarifná odmena tlmočníka posunkovej reči nepočujúcich za tlmočenie v styku s týmito osobami je za každú aj začatú jednu hodinu 800 Sk.

(2) Tarifná odmena tlmočníka pre hluchoslepé osoby za tlmočenie v styku s týmito osobami je za každú aj začatú jednu hodinu 1 000 Sk.

(3) Tarifná odmena artikulačného tlmočníka za tlmočenie v styku so sluchovo postihnutými osobami, ktoré neovládajú posunkovú reč a nepočujú hovorenú reč, je za každú aj začatú jednu hodinu 400 Sk.


§ 10


(1) Tarifná odmena za preklad je za každú aj začatú stranu prekladu medzi

a) slovenským jazykom a českým jazykom 400 Sk, 
b) slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi 600 Sk, 
c) slovenským jazykom a neeurópskymi jazykmi 700 Sk, 
d) dvoma jazykmi, z ktorých ani jeden nie je slovenský jazyk, 800 Sk.

(2) Tarifná odmena podľa odseku 1 za preklad medzi jazykmi, z ktorých aspoň jeden nepoužíva latinku, sa zvyšuje o 50 Sk za každú aj začatú stranu prekladu.

(3) Tarifná odmena za prepis listiny s Braillovým písmom za každú aj začatú stranu je 400 Sk.

(4) Tarifná odmena za odborné písomné vyjadrenie je 600 Sk za každých 50 strán prekladu.

(5) Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.


§ 11


(1) Tarifná odmena za preskúmanie a overenie prekladu je 25 % tarifnej odmeny podľa § 10 ods. 1 a 3 za každú stranu prekladu.

(2) Ak treba predložený preklad podstatne prepracovať, patrí prekladateľovi plná sadzba tarifnej odmeny. Za podstatné prepracovanie sa považuje také prepracovanie, v ktorom je potrebné prepracovať viac ako polovicu predloženého prekladu.


Spoločné ustanovenia k tarifnej odmene
§ 12


(1) Ak zadávateľ vyžaduje vykonanie znaleckého úkonu, úkonu tlmočníckej činnosti (ďalej len tlmočnícky úkon ) alebo úkonu prekladateľskej činnosti (ďalej len prekladateľský úkon ) bezodkladne, tarifná odmena sa zvýši maximálne o 50 %.

(2) Tarifná odmena za mimoriadne náročný znalecký úkon sa zvýši maximálne o 30 %; v odvetví súdne lekárstvo sa zvýši len paušálna odmena za pitvu, ak je vykonávaná za mimoriadne ťažkých okolností, ako pokročilý hnilobný rozklad, exhumované telá, kostrové zvyšky, mumifikácia, adipocire, infekčné závažné prípady, prípady identifikácie.

(3) Ak je preklad mimoriadne náročný na presnosť a odbornosť, tarifná odmena sa zvýši maximálne o 30 %.

(4) Zvýšenie tarifnej odmeny podľa odsekov 1 a 3 sa zlučuje.


§ 13


Ak sa činnosť nevykonala v požadovanom rozsahu, znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi prislúcha tarifná odmena určená na základe vykonaných alebo začatých znaleckých úkonov, tlmočníckych úkonov alebo prekladateľských úkonov.


Náhrada hotových výdavkov a náhrada
za stratu času

§ 14
Paušálne výdavky


(1) Znalec, tlmočník alebo prekladateľ sa môže so zadávateľom dohodnúť podľa druhu niektorých hotových výdavkov, 1) ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním činnosti, na ich paušalizovanej výške v súlade s osobitným predpisom.2) Toto neplatí v prípade znalca, tlmočníka alebo prekladateľa ustanoveného súdom alebo iným orgánom verejnej moci.

(2) V prípade dohody podľa odseku 1 znalec, tlmočník alebo prekladateľ nepredkladá zadávateľovi pri vyúčtovaní špecifikáciu hotových výdavkov.

(3) Znalec a prekladateľ môže od zadávateľa požadovať paušálnu náhradu za

a) každé písomné vyhotovenie znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu vo výške 80 Sk; rovnaká náhrada sa vzťahuje aj na každé vyhotovenie v elektronickej forme, 
b) vyhotovenie jedného čiernobieleho listu písomne podaného znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu vo výške 3 Sk za formát A4 a 6 Sk za formát A3, 
c) vyhotovenie farebného listu s grafickým obsahom písomne podaného znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu vo výške 25 Sk za formát A4 a 50 Sk za formát A3, 
d) vyhotovenie jednej fotografie vo výške 20 Sk, 
e) vyhotovenie zvukového záznamu vo výške 2 Sk za každú jednu sekundu zvukového záznamu, 
f) vyhotovenie obrazového záznamu vo výške 4 Sk za každú jednu sekundu obrazového záznamu.

(4) Výška náhrady cestovných výdavkov sa určí prostredníctvom paušálnej náhrady, 3) ak táto vyhláška neustanovuje inak. Znalec, tlmočník alebo prekladateľ môže použiť osobné motorové vozidlo len so súhlasom súdu alebo iného orgánu verejnej moci. V prípade neudelenia súhlasu má znalec, tlmočník alebo prekladateľ nárok na náhradu cestovných výdavkov vo výške určenej pre hromadnú dopravu. Do cestovných výdavkov sa zahŕňa aj stravné.4)

(5) V odvetví súdne lekárstvo je výška paušálnych výdavkov za

a) odborné pomocné práce (serológia)
1. vyšetrenie krvných skupín (A, B, 0, Rh faktor, MNs, spermie) 250 Sk, 
2. za každý ďalší systém 100 Sk, 
3. suché a hnilobne zmenené vzorky 600 Sk, 

b) odborné pomocné práce histológia
1. do 10 preparátov 600 Sk, 
2. za každý ďalší preparát 50 Sk, 

c) jednu fotografickú snímku 50 Sk, 
d) jednu rtg snímku 150 Sk, 
e) maceráciu a preparáciu orgánov (lebky, kostí, príprava preparátov) 1 000 Sk, 
f) pitevného sanitára 1 000 Sk, 
g) činnosť zapisovateľa 400 Sk.


§ 15
Preddavok


Znalec, tlmočník alebo prekladateľ môže od zadávateľa žiadať poskytnutie primeraného preddavku na znalečné alebo tlmočné v súvislosti s vykonaním znaleckého úkonu, tlmočníckeho úkonu a prekladateľského úkonu.


§ 16
Vyúčtovanie znalečného a tlmočného


(1) Ak pri vykonaní činnosti vzniknú hotové výdavky, uvedú sa vo vyúčtovaní znalečného alebo tlmočného oddelene od odmeny za výkon činnosti.

(2) Ak je znalec, tlmočník alebo prekladateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, tarifná odmena určená podľa § 3 až 12 je vrátane dane z pridanej hodnoty.

(3) Znalec a prekladateľ podáva zadávateľovi vyúčtovanie znalečného alebo tlmočného spravidla spolu so znaleckým úkonom alebo prekladateľským úkonom. Tlmočník podáva zadávateľovi vyúčtovanie tlmočného spravidla ihneď po vykonaní tlmočníckeho úkonu.

(4) Zadávateľ pitvy na pracovisku súdneho lekárstva uhradí hotové výdavky a výdavky za odborné pomocné práce súvisiace s pitvou priamo zdravotníckemu zariadeniu, ktoré znáša náklady (hotové výdavky) a ktorého zamestnanci vykonali odborné pomocné práce.


§ 17
Náhrada za stratu času


(1) Pri znaleckom úkone, tlmočníckom úkone alebo prekladateľskom úkone, ktorý sa má vykonať v mieste, ktoré nie je miestom výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti, patrí za čas strávený cestou do tohto miesta a späť znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi náhrada za stratu času vo výške 100 Sk za každú aj začatú hodinu.

(2) Ak bolo vykonanie znaleckého úkonu, tlmočníckeho úkonu alebo prekladateľského úkonu v termíne požadovanom zadávateľom odrieknuté po tom, čo sa znalec, tlmočník alebo prekladateľ dostavil na miesto určené zadávateľom, patrí mu za čas strávený čakaním na vykonanie úkonu náhrada za stratu času vo výške 100 Sk za každú aj začatú hodinu.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 18


Znalecké úkony a tlmočnícke úkony alebo ich časti zadané pred účinnosťou tejto vyhlášky sa odmeňujú podľa doterajších predpisov.


§ 19
Účinnosť


Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


Daniel Lipšic v. r.

1) § 3 ods. 6 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3) § 1 ods. 2 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
4) § 5 zákona č. 283/2002 Z. z.Príloha
k vyhláške č. 491/2004 Z. z.


Zoznam európskych jazykov


Európske jazyky sú:

albánčina
angličtina
bieloruština
bulharčina
dánčina
estónčina
fínčina
flámčina
francúzština
gréčtina
holandčina
chorvátčina
írčina
islandčina
latinčina
litovčina
lotyština
luxemburčina
macedónčina
maďarčina
maltčina
moldavčina
nemčina
nórčina
poľština
portugalčina
rétorománčina
rómčina
rumunčina
ruština
slovinčina
srbčina
španielčina
švédčina
taliančina
turečtina
ukrajinčina