Úradný preklad

súdny preklad = preklad s pečiatkou = preklad s okrúhlou pečiatkou = overený preklad = úradne overený preklad

Podklady na preklad

Akú formu podkladu na preklad mi potrebujete odovzdať, aby bol úradný preklad akceptovaný

Úradný preklad má minimálne 4 strany. Skladá sa z titulnej strany, podkladu na preklad, prekladu a prekladateľskej doložky. Keď prekladateľ podklad na preklad preloží, vytlačí preklad, titulnú stranu a prekladateľskú doložku, všetky 4 časti zviaže trikolórou a opatrí nálepkou a okrúhlou pečiatkou.

Podklad na preklad vo východiskovom jazyku je potrebné do tohto zväzku zviazať tak, že už sa nebude dať inak použiť a stane sa jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Preto si pred tým, než mi odovzdáte podklad na preklad, musíte overiť na inštitúcii, ktorej úradný preklad odovzdáte, či vyžaduje originál dokumentu, notárom osvedčenú kópiu dokumentu alebo len obyčajnú (notárom neosvedčenú) kópiu dokumentu.

Originál dokumentu

S originálom dokumentu sa väčšinou viažu preklady výpisu z registra trestov alebo matričných dokumentov (rodný list, sobášny list), teda dokumentov, ktoré majú časovo obmedzenú platnosť, alebo ktorých opätovné vystavenie je nenákladné.

V tomto prípade je potrebné, aby ste mi originál dokumentu doručili osobne alebo zaslali poštou / kuriérom.

Notárom osvedčená kópia dokumentu

V prípade diplomov, vysvedčení, certifikátov a iných dokumentov, ktorých opätovné vystavenie je spojené s vysokými nákladmi a zložitými byrokratickými procesmi, sa prekladateľovi poskytuje notársky osvedčená kópia dokumentu. Aj v tomto prípade je nutné, aby ste mi notársky overenú kópiu doručili osobne alebo ju zaslali poštou / kuriérom.

Keď sa chystáte notárom osvedčenú kópiu dokumentu použiť v zahraničí, je potrebné o tom osvedčujúcu osobu vopred upovedomiť, keďže takéto osvedčenie musí urobiť výlučne notár, a nie jeho zástupca alebo koncipient.

Kópia dokumentu sa osvedčuje pred tým, než ju odovzdáte úradnému prekladateľovi, keďže text notárskeho osvedčenia sa prekladá tiež.

Obyčajná (notárom neosvedčená) kópia dokumentu

Ak inštitúcia, ktorej preklad odovzdávate, nevyžaduje originálny dokument, ani jeho osvedčenú kópiu, stačí ak pošlete podklad na preklad elektronicky, ten si vytlačím a konečný preklad si môžete prevziať osobne alebo ho zašlem poštou / kuriérom.

Cena

Orientačná cena : 19 €/ NS (NS = 1800 znakov vrátane medzier)

V prípade dokumentu, ktorý archivujem v databáze a je časovo nenáročný, je možné poskytnúť zľavu.

Kvalifikácia

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní odborného minima udelené Ústavom súdneho inžinierstva v Žiline

Osvedčenie o vyhovení v rámci odbornej skúšky prekladateľa v odbore anglický jazyk udelené Tlmočníckym ústavom v Košiciach

Čo o mne povedali