SUPERLEGALIZÁCIA (vyššie overenie listín)

je úradné osvedčenie verejnej listiny, ktorá sa má použiť pred orgánom cudzieho štátu. Verejná listina sa osvedčuje vo viacerých etapách. Obvodný úrad osvedčuje matričné doklady vydané matričnými úradmi v územnej pôsobnosti obvodného úradu.

POSTUP PRI VYŠŠOM OVERENÍ (SUPERLEGALIZÁCII) MATRIČNÝCH DOKLADOV

  • originálny matričný doklad vydá príslušná matrika
  • podpis a pečiatku matrikára na doklade osvedčí obvodný úrad
  • takto osvedčený doklad sa preloží súdny prekladateľ
  • podpis a pečiatku súdneho prekladateľa osvedčí príslušný krajský súd, v zozname ktorého je prekladateľ zapísaný
  • takto osvedčené doklady sa predložia na ďalšie overenie konzulárnemu odboru MZV SR
  • po osvedčení konzulárnym odborom sa doklady predložia na veľvyslanectvo krajiny, v ktorej budú použité

Osvedčovanie je spoplatňované podľa sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.