APOSTILLE

Je overenie podpisu a odtlačku pečiatky na verejnej listine za účelom jej použitia v niektorom zo štátov, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (tzv. Haagsky dohovor). Táto zvláštna doložka nahrádza superlegalizaciu.

V Slovenskej republike tento dohovor nadobudol platnosť 18. februára 2002. Pristúpenie SR k Haagskemu dohovoru zjednodušuje podmienky použitia verejných listín vydaných orgánmi jedného zmluvného štátu na území iného zmluvného štátu. Pristúpenie SR k dohovoru má výrazný pozitívny dopad na občanov, pretože nemusia verejné listiny určené na použitie v SR ako i slovenské listiny na použitie v zmluvných krajinách dohovoru dať osvedčovať vo viacerých stupňoch na rôznych orgánoch.

Hodnovernosť verejnej listiny (rodný list, sobášny list, rozhodnutie, znalecký posudok, vysvedčenie, atď.) potvrdí podľa Haagskeho dohovoru príslušný orgán v krajine, v ktorej bola listina vystavená, zvláštnym osvedčením – apostillom.

Slovenské orgány príslušné podľa článku 6 Haagskeho dohovoru vydávať osvedčenia „APOSTILLE“ (Oznámenie MZV SR č. 501/2007 Z. z.):

 • 1. Krajské súdy SR – verejné listiny vydané okresnými súdmi, notármi alebo súdnymi exekútormi v územnom obvode krajského súdu pre listiny, ktorých správnosť osvedčili, alebo na ktorých osvedčili pravosť podpisu, ako aj pre preklady vyhotovené prekladateľmi, alebo posudky vyhotovené znalcami
 • 2. Ministerstvo spravodlivosti SR – ostatné justičné listiny neuvedené v bode 1
 • 3. Ministerstvo vnútra SR – Verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených v bode 7
 • 4. Ministerstvo školstva SR – Verejné listiny vydané v jeho rezorte (vysvedčenia, diplomy, …)
 • 5. Ministerstvo zdravotníctva SR – Verejné listiny vydané v jeho rezorte
 • 6. Ministerstvo obrany SR – Verejné listiny vydané v rezorte Ministerstva obrany SR
 • 7. Obvodné úrady
  • a) matričné doklady (okrem rozhodnutí o osobnom stave)
  • b) verejné listiny vydané orgánmi samosprávy
 • 8. Ministerstvo zahraničných vecí SR – Všetky ostatné verejné listiny vydané v SR (register trestov, doklady vydané MH SR, obch. komorami, daňovými úradmi, výpisy z katastra, certifikáty vyd. ŠÚ pre kontrolu liečiv a pod.)

POSTUP PRI OSVEDČOVANÍ MATRIČNÝCH DOKLADOV FORMOU APOSTILLE

 • doklad vydá príslušná matrika 
 • podpis a pečiatku matrikára na doklade osvedčí formou Apostille obvodný úrad
 • doklad opatrený Apostille preloží súdny prekladateľ
 • podpis a pečiatku súdneho prekladateľa osvedčí formou Apostille krajský súd, v zozname ktorého je prekladateľ zapísaný

Osvedčením formou Apostille je ukončené overovanie dokladu a doklad môže byť predložený v krajine, ktorá podpísala Haagsky dohovor.

Osvedčovanie je spoplatňované podľa sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.